Bạn đã từng triệt lông mặt bằng công nghệ mới này chưa?